Stargard.com.pl Marcin Fedorowicz
Kania 74/1, 73-120 Chociwel
e-mail:sklep@moto.hord.pl
tel. 660 430 488

NIP 8541680275
REGON 811659990

POLITYKA PRYWATNOŚCII Postanowienia ogólne


1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu
internetowego w domenie moto.hord.pl (dalej: Serwis).
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Stargard.com.pl Marcin Fedorowicz
Kania 74/1, 73-120 Chociwel (dalej: Administrator).
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
4. Zbierane przez Administratora dane będą:
– przetwarzane zgodnie z prawem,
– przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami,
– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
– przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych


1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług
dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a. rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta
Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania
pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c. promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów
poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile
Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art.
6 ust. 1 lit. a RODO);
d. udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością
Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za
pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
e. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich
preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


f. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).

3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

IV. Informacje o przetwarzaniu


1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
a. podmiotom powiązanym z Administratorem
b. podmiotom współpracującym z Administratorem,
c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane
systemy i rozwiązania informatyczne,
d. podmiotom obsługującym płatności internetowe,
e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
f. kancelariom prawnym.
2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą/będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.


V. Prawa osób, których dane dotyczą


1. Użytkownik Serwisu ma prawo:
- dostępu do treści swoich danych osobowych
- sprostowania danych
- usunięcia danych
- ograniczenia przetwarzania danych
- przenoszenia danych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie
usprawiedliwionego interesu administratora
- wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.
VI. Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności
jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną
ograniczone.
2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.